Avveckling av bl a Soldalens äldreboende

”Avveckling av äldreboenden – ett av ärendena på kommunfullmäktiges möte tisdagen den 29:e september”

”Kommunfullmäktige beslutade under tisdagens möte att avveckla äldreboendena Soldalen och Vidablick. Frågan om avveckling av boendena Patrikshill, Bäckagård, Almgården och Hemgården återremitteras däremot, för ytterligare utredning före beslut. Beslutet om avveckling av Soldalen och Vidablick innebär att befintliga kunder på dessa två boenden kommer att erbjudas plats på andra boenden. Kommunen kommer att stå för flyttkostnaderna. Besluten att återremittera förslaget om avveckling för de resterande boendena innebär att frågan om dessa boenden kommer att utredas ytterilgare innan beslut tas. Vad gäller Patrikshill och Bäckagård kommer möjligheterna för alternativa användningsområden att undersökas. I fallen Almgården och Hemgården kommer förutsättningarna för att göra om dessa boenden till särskilt boende eller försöksverksamhet med trygghetsboende utredas. Besluten om återremittering fattades efter votering. Bakgrunden till ärendet är att kommunfullmäktige gett hemvårdsnämnden i uppdrag att komma med förslag på avvecklingar av äldreboenden som inte anses motsvara dagens krav på boende- och arbetsmiljö och för att nå balans mellan utbud och efterfrågan på platser i Halmstads kommun. Kommande nyetableringar av äldreboenden i Halmstads kommun kommer att skapa ett överskott på mer än 200 platser år 2017, vilket kan komma att innebära ökade kostnader med ca 115 miljoner kronor per år för kommunen. Hyresavtalen för de berörda boendena har tidigare sagts upp efter beslut i kommunstyrelsen, för att undvika en automatisk förlängning med fem år.”
(Källa: http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/avvecklingavaldreboendenettavarendenapakommunfullmaktiges
motetisdagenden29eseptember.13993.html
)

Kommentarsfunktionen är stängd.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑